Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: PEETERS EUREGIO LAW bv-bvba (hierna ‘PEL’), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 202 en met ondernemingsnummer 0660.739.650 en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Welke gegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?
U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

U heeft de mogelijkheid ons e-mails toe te sturen via onze website. Die boodschappen worden bezorgd aan de betreffende personen binnen onze organisatie, die er naar goed vermogen op kunnen antwoorden, doch hiertoe niet verplicht zijn.

Als u ervoor kiest ons persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres of andere informatie waarvan u het nuttig acht om ons te bezorgen, verwerken wij die gegevens op vertrouwelijke wijze overeenkomstig de bepalingen van deze verklaring en de in België geldende wettelijke bepalingen.

Onder “verwerking” verstaan wij elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. “Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

Indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt, nemen wij ze op in ons systeem en kunnen wij ze verwerken:

– om te antwoorden op uw verzoek
– met oog op verbetering van de kwaliteit van onze diensten of informatie
– om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten

Door ons persoonsgegevens te verstrekken, verleent u ons de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor commerciële doeleinden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) stelt dat men enkel die gegevens mag bijhouden die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bij ons bedraagt dan ook vijf (5) jaar na afsluiting van uw dossier. Na verloop van deze termijn worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd uit ons systeem. Indien wij uw persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken dan zullen wij u hiervoor opnieuw toestemming vragen.

Uw rechten
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) alsook de Wet van 8 december 1992 beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen. U beschikt eveneens over een wettelijk recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres info@euregio.law hetzij via de bovenstaande contactgegevens.

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan de website te optimaliseren. Gelieve onze cookieverklaring te raadplegen voor meer informatie omtrent ons cookiebeleid.

Nog vragen?
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres info@euregio.law.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

Algemene Voorwaarden     Disclaimer     Cookieverklaring

Privacyverklaring | Peeters Euregio Law