BOUWRECHT

Het bouwrecht in de ruime zin omvat de rechtsregels m.b.t. oprichting en koop van onroerend goed en allerlei aspecten die hiermee verwant zijn. De aansprakelijkheid van de architect en de aannemer komen hier vaak aan bod, maar ook het opstellen van vastgoedovereenkomsten behoort tot onze dagelijkse praktijk. Ons kantoor heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van bouwrecht en begeleidt de diverse actoren in een bouwproces (bouwheren, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, ingenieurs, etc.) in het kader van bouwgeschillen of het opstellen van vastgoedcontracten. 

Aansprakelijkheidsvorderingen leiden tot bouwgeschillen

Het bouwrecht kent een aantal specifieke aansprakelijkheidsregels, zoals de verplichte tienjarige aansprakelijkheid van de architectaannemer en bouwpromotor, waardoor deze gedurende tien jaar moeten instaan voor de gebreken aan uw woning die de stabiliteit in het gedrang brengen. Ook de zgn. Wet Breyne, die van toepassing is op koop op plan en sleutel-op-de-deurcontracten, bevat enkele bijzondere regels ter bescherming van de bouwheer.

Er doen zich echter ook een heel aantal andere bouwgeschillen voor: zichtbare of verborgen gebreken, discussies over meer- en minprijzen, over de uitgevoerde hoeveelheden en erelonen, de rechtstreekse vordering van de onderaannemer t.a.v. de opdrachtgever, discussies bij de voorlopige of definitieve oplevering, onteigening door de overheid, etc.

De bouw is een sector waarin er traditioneel veel discussies en aansprakelijkheidsvorderingen voorkomen. Soms zijn problemen gewoonweg niet te voorzien of doen zij zich pas voor na geruime tijd. Door de vele procedureregels en de diverse actoren (incl. verzekeringen) zijn bouwgeschillen vaak complex. Onze bouwrechtspecialisten kunnen steunen op hun brede ervaring om u doorheen deze situatie te loodsen. In eerste instantie zullen zij proberen om het (dreigende) conflict minnelijk op te lossen door het voeren van onderhandelingen, het opstellen van een ingebrekestelling of het weerleggen van beweerde aansprakelijkheid. Vaak monden dit soort geschillen uit in gerechtelijke procedures, maar ook bemiddeling heeft in het kader van bouwgeschillen reeds meermaals zijn nut bewezen

In geval van discussie over bouwgebreken worden er doorgaans ook minnelijke of gerechtelijke expertises georganiseerd. Hierbij worden de gebreken door een technische deskundige onderzocht, wordt de aansprakelijkheid toegewezen en de schade opgemeten. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u uiteraard bijstaan bij een dergelijke expertise. Niet alleen hun juridische expertise komt daarbij van pas, ook hun technische kennis – die ze doorheen de jaren hebben opgebouwd in bouwdossiers – is hierbij van toegevoegde waarde.

Vastgoedcontracten: dagelijkse praktijk

Daarnaast kan u bij ons kantoor uiteraard ook terecht voor al uw contracten m.b.t. vastgoed. Het behoeft geen betoog dat overeenkomsten m.b.t. de koop of de verhuur van een onroerend goed extra aandacht behoeven, aangezien de inzet vaak hoog is. Daarnaast kan ons kantoor u ook bijstaan bij het opstellen of aanpassen van handelshuur-, erfpacht-vruchtgebruik-, architectuur-(onder)aannemings- en samenwerkingsovereenkomstenbouwpromotie, etc.

Indien na het sluiten van de overeenkomst uw contractspartij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kunnen wij u eveneens helpen met de ingebrekestelling van uw contractspartij, de vordering tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst of het invorderen van uw onbetaalde facturen en ereloonstaten.

Onze specialisten in het bouwrecht

Gerelateerde publicaties

In het verleden werd België al meerdere malen op de vingers getikt door het Hof van Justitie wegens de ongelijke fiscale …

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht in Nederland. Deze wet …

Bouwrecht | Peeters Euregio Law