BTW, douane & accijnzen

Buitenlandse bedrijven die zaken doen in België hebben altijd te maken met de Belgische BTW. Dit kan aanleiding geven tot een hele reeks vragen. Vaak gaat het om de correcte vaststelling van de BTW-plicht, de correcte inning van de BTW en de correcte betaling ervan aan de belastingdienst, het aanvragen van een (al dan niet verplicht) BTW-nummer, het voeren van een correcte BTW-boekhouding en het bewaren van de nodige BTW-documenten, de teruggave van BTW in België, etc. Zelfs de loutere overbrenging van goederen in uw bezit naar een opslagplaats in België is onderworpen aan BTW-verplichtingen.

Heeft u vragen omtrent de BTW in België? Onze fiscaal advocaat Thomas Hermie adviseert u graag.

BTW in België

Alle door een onderneming verrichte diensten of geleverde goederen zijn in het algemeen onderworpen aan omzetbelasting in België. In het Duitstalige deel van België wordt de omzetbelasting vaak Mehrwertsteuer of Umsatzsteuer genoemd. In het Vlaamse taalgebied heet het belasting over toegevoegde waarde, kortweg BTW. In het Frans heet dit taxe sur la valeur ajoutée, kortweg TVA.

Deze belasting wordt geheven bij de eindverbruiker, meestal de klant, bovenop de gewone prijs van de goederen of diensten, en is dus een indirecte belasting. Bijgevolg heeft de BTW geen invloed op de omzet van de vennootschap, althans niet indien zij voor 100% recht heeft op aftrek van de BTW.

Normaal gesproken bedraagt de BTW in België 21%. In uitzonderlijke bij wet geregelde gevallen, zoals levensmiddelen, bepaalde bouw- en renovatiewerkzaamheden, kortdurende (hotel)accommodatie, catering en horeca, personenvervoer, culturele activiteiten of bepaalde energieproducten, kan een verlaagd tarief van 6% of 12% worden toegepast.

Wie is BTW-plichtig in België?

In principe zijn alle in België gevestigde ondernemingen vanaf de eerste euro omzet BTW-plichtig. Er bestaat echter een belastingvrijstellingsregeling voor in België gevestigde kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximaal 25.000 euro (exclusief BTW). Deze bedrijven zijn vrijgesteld van de meeste fiscale BTW-verplichtingen.

Bovendien kunnen ondernemingen, die niet in België zijn gevestigd, onder bepaalde omstandigheden toch in België BTW verschuldigd zijn. Vooral bij ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn, hangt de BTW-plicht van de onderneming in België af van de specifieke omstandigheden van het geval. De belastingplicht wordt echter vaak verlegd van de dienstverlenende onderneming naar de in België gevestigde B2B-klant (d.w.z. toepassing van de reverse-charge-regeling). Dit geldt echter niet voor leveringen aan particuliere B2C-klanten.

Merk ook op dat bij het inschakelen van niet-Belgische onderaannemers de verleggingsregeling in het algemeen niet kan worden toegepast. In de bouw-, montage- en nijverheidssector leidt dit er vaak toe dat de hoofdaannemer en/of zijn onderaannemers zich in België voor BTW-doeleinden moeten laten registreren. Dit is ook vaak het geval bij het organiseren van evenementen en seminars.

Het is raadzaam het bestaan van een eventuele BTW-plicht te laten controleren door een fiscaal advocaat. Als de buitenlandse onderneming haar verplichtingen niet nakomt, riskeert zij immers achterstallige Belgische BTW te moeten betalen, plus aanzienlijke boetes en rente.

Verplichtingen van een BTW-plichtige

Als een onderneming zich in België voor de BTW moet registreren, moet zij aan een aantal verplichtingen voldoen.

Naast het voeren van een uitgebreide boekhouding moet de onderneming jaarlijks overzichten indienen van alle BTW-plichtige afnemers van de onderneming (de Belgische klantenlisting) en (drie)maandelijkse overzichten van de omzet van de onderneming vanuit België naar andere EU-lidstaten (de intracommunautaire klantenlisting, d.i. een lijst met alle handelingen die de onderneming met voor de btw geïdentificeerde klanten in andere landen van de EU heeft verricht). Bovendien moet de onderneming, afhankelijk van de jaaromzet, elke maand of elk kwartaal een BTW-aangifte indienen.

Teruggave of correctie BTW

Vooral in grensoverschrijdende zaken komt het vaak voor dat de BTW ten onrechte niet of in het verkeerde land is geïnd. In België bestaat er echter een “spontane regularisatie”, d.w.z. als u tijdig corrigeert en actie onderneemt, kan u boetes vermijden of minstens beperken. Wij hebben jarenlange ervaring en goede contacten op dit gebied en kunnen u professionele ondersteuning bieden.

Het is ook mogelijk dat Belgische BTW in rekening is gebracht, hoewel u geen Belgisch BTW-nummer heeft. In dat geval is het mogelijk de reeds betaalde BTW terug te vorderen (bijvoorbeeld van de Belgische staat). Wij helpen u daar graag bij.

Fiscale vertegenwoordiging

Buiten de EU gevestigde bedrijven moeten een fiscaal vertegenwoordiger in België aanwijzen als zij een Belgisch BTW-nummer willen aanvragen.

Voor in de EU gevestigde bouwbedrijven kan de aanstelling van een fiscale vertegenwoordiger ook voordelen hebben, omdat de onderaannemers zich in België hierdoor niet voor de BTW hoeven te registreren en de hoofdaannemer bouwdiensten kan inkopen op basis van verlegging van heffing (d.w.z. een groter cashflowvoordeel).

De fiscaal vertegenwoordiger is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle Belgische BTW, maar ook voor eventuele boetes en rente. Wij bieden deze fiscale vertegenwoordiging aan.

Optimalisering van de EU-invoer via België door middel van een (gunstige) invoervergunning

In België is het mogelijk een speciale vergunning voor invoer aan te vragen, waardoor de aanvrager de betaling van de BTW bij invoer kan aangeven via de verleggingsregeling in de Belgische BTW-aangifte (in plaats van deze voor te financieren bij de douane-expediteur of het douanekantoor). De mogelijkheid om de BTW bij invoer op te geven in de BTW-aangifte leidt tot een cashflowvoordeel, omdat de BTW bij invoer dan niet hoeft te worden voorgefinancierd. Wij vragen deze vergunning graag voor uw onderneming aan.

BTW-ruling

Indien men niet zeker is over een bepaalde zaak op vlak van de BTW, kan men een ruling of een administratieve bevestiging aanvragen bij het Belgische BTW-kantoor en zo rechtszekerheid verkrijgen. Ook hier kunnen we professionele ondersteuning bieden.

Onze activiteiten op het gebied van de BTW

  • Onderzoek naar BTW-plicht in België
  • Aanvraag van een Belgisch BTW-nummer
  • Fiscale vertegenwoordiging
  • Ondersteuning bij het beheer van een correcte BTW-boekhouding en BTW-documenten
  • BTW-aangiftes en andere compliance (bv. Intrastat) in België
  • Optimalisering van de BTW-tarieven
  • Teruggave van BTW in België

Ons BTW-team

In principe bestrijken wij met ons BTW-team het hele spectrum van indirecte belastingen, met speciale aandacht voor e-commerce, webshops en digitale economie, bouwnijverheid, vastgoed/vastgoedbeheer, automotive (incl. toeleveranciers), zware industrie, productie en industriële fabrieksprojecten, farmaceutische en medische sector en in het algemeen behandeling van BTW-problematieken bij supply chain.

Contact

Heeft u vragen over de BTW in België? Neem gerust contact op met onze fiscaal advocaat Thomas Hermie. Per e-mail via t.hermie@euregio.law of per telefoon op +32 (0)2 513 40 58.

BTW, douane & accijnzen | Euregio Law & Tax