FUSIES & OVERNAMES (M&A)

Indien u betrokken raakt bij de overdracht van een onderneming, bent u best goed voorbereid. Een M&A transactie (merger & acquisition oftewel fusie & overname) is namelijk een bijzonder proces waarbij juridische competentie uit verschillende rechtstakken, maar ook financiële en boekhoudkundige aspecten aan bod komen. Hierbij is het uiteraard van belang na te gaan welke transactie het best aansluit bij de strategie van uw onderneming. Wenst uw onderneming haar activiteiten uit te breiden, dan kan u bijvoorbeeld opteren voor een overname van of een fusie met een andere onderneming. Wenst uw onderneming zich daarentegen te focussen op haar hoofdactiviteit, dan kan u er eventueel voor kiezen om een deel van uw activiteiten af te splitsen of te verkopen.

Share deal en asset deal

Bij de keuze van de gepaste transactie dient in eerste instantie een onderscheid gemaakt te worden tussen een overname van aandelen (‘share deal’) en een overname van activa (‘asset deal’). De juridische gevolgen van een share deal en een asset deal verschillen namelijk grondig.

Een share deal betreft een verkoop van aandelen in de betrokken onderneming. Dit heeft tot gevolg dat de volledige onderneming, inclusief al haar activa en passiva, wordt overgedragen. Vergunningen, leningen en overeenkomsten, maar ook aansprakelijkheden blijven behouden, hetgeen meteen het belang aantoont van een grondige due diligence.

Heeft u daarentegen enkel interesse in welbepaalde activa, een bedrijfstak of bepaalde goederen van een onderneming, dan opteert u best voor een asset deal. Hierbij is het de onderneming zelf die de activa overdraagt, in plaats van de aandeelhouders. Bij een asset deal is het dan weer van belang dat de activa en eventuele passiva, die worden overgedragen, duidelijk omschreven worden in de overeenkomst. Daarnaast zal u mogelijks ook het akkoord van derde-medecontractanten of schuldeisers moeten verkrijgen

 

Due diligence: cruciaal voor een transactie met kennis van zaken

Bij iedere overdracht geldt dat het (juridisch en financieel) vooronderzoek essentieel is (de zgn. audit), zeker voor de overnemer. Deze zal natuurlijk willen weten hoe de financiële positie van de onderneming is, of er nog claims uit het verleden zijn te verwachten, wat de vooruitzichten zijn, wat de juridische status is van de lopende contracten, de arbeidsovereenkomsten, de status van de IP-portefeuille, de aanpak omtrent de bescherming van persoonsgegevens, enz. Dit due diligence-onderzoek zorgt ervoor dat u precies weet wat u overneemt en dat u, indien nodig, waarborgen kan vastleggen in de overnameovereenkomst.

Wij kunnen u bijstaan bij dit due diligence-onderzoek zodat u reeds vanaf de onderhandelingen omtrent een fusie of overname op de hoogte bent van de juridische en financiële consequenties van de voorgenomen transactie. Verder kunnen wij u bijstaan bij opstellen van overeenkomsten, zoals een NDA, een overnameovereenkomst, earn-out clausules, enz.

Fiscale neutraliteit als doel

Bij een M&A transactie streeft men in de meeste gevallen fiscale neutraliteit na. Hiervoor dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn. Zo mag de verrichting bv. geen belastingontwijking tot hoofddoel hebben, dienen de bepalingen van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen nageleefd te worden, etc. Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij het doorvoeren van een fiscaal neutrale overname of overdracht. Daarnaast helpen wij eveneens met het indienen van een rulingaanvraag

Onze M&A specialisten

Gerelateerde publicaties

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België …

Voor beoefenaars van een vrij beroep – zoals artsen, apothekers, kinesisten of architecten – kan het interessant zijn om de krachten …

Fusies & Overnames (M&A) | Peeters Euregio Law