De detacheringsrichtlijn van de Europese Unie, die de krijtlijnen bepaalt van de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden in geval van detachering, werd …

De coronacrisis heeft niet enkel een grote impact op buitenlandse bedrijven, die in België actief zijn (zie hiervoor onze publicatie De …

In onze vorige nieuwsbrief De gevolgen van de coronacrisis voor grensarbeiders in de Euregio werd al uitvoerig ingegaan op de eventueel …

Het coronavirus heeft steeds meer impact op het dagelijkse leven van particulieren en ondernemingen. Om de verspreiding van het virus tegen …

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) van kracht in Nederland. Deze wet …

Indien u als ondernemer nieuwe klanten wenst aan te spreken, kan u beroep doen op een handelsagent. Deze zal op zelfstandige …

Voor beoefenaars van een vrij beroep – zoals artsen, apothekers, kinesisten of architecten – kan het interessant zijn om de krachten …

Sinds 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna WNRA) is in Nederland in werking getreden. Deze …

Expanding a business to international markets can provide new potential for growth and diversification. On the other hand, international business comes …

Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek voor vennootschappen en verenigingen in werking getreden. De nadruk ligt vooral op de …

Wanneer een werknemer in verschillende landen werkt, stelt zich al gauw de vraag waar het loon van deze werknemer moet worden …

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Deze inkomsten worden namelijk beschouwd als roerende …

De bescherming van intellectuele rechten in de Benelux – en van merken in het bijzonder – is recentelijk diepgaand hervormd. Dit …

Een groot aantal ondernemers doet beroep op de BVBA om haar activiteiten uit te bouwen in België. De BVBA zal in de …

Vaak worden eindproducten (bv. machines) geproduceerd met onderdelen die worden geleverd door een buitenlandse leverancier. Dergelijke leveranciers voorzien hun algemene voorwaarden …

Een half jaar GDPR

17 december 2018

In eerdere publicaties zijn wij reeds uitvoerig ingegaan op de de GDPR en wat er van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en de …

Sinds 1 januari 2018 kent ons recht een nieuwe aantrekkelijke verloningsvorm, namelijk de winstpremie. De winstpremie houdt in dat een onderneming …

Tegenwoordig beperkt een onderneming haar activiteiten niet meer tot het grondgebied van één land, maar richt zij zich ook op cliënteel …

Als grensoverschrijdend ondernemer komt u wel eens in aanraking met buitenlandse klanten die uw facturen niet betalen. Indien de factuur niet …

De BVBA zal in de nabije toekomst in het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht omgevormd worden tot de BV …

Het doel van de bescherming van persoonsgegevens is het beschermen van iemands privéleven in samenhang met andere mensenrechten en fundamentele vrijheden. …

Indien u als werkgever een niet-EU onderdaan wenst aan te werven als werknemer, dient u erover te waken dat de betreffende …

Sinds 2012 verkocht de Nederlandse schoenenketen Van Haren schoenen met hoge hakken en rode zool. Dit tot ongenoegen van de Franse …

Indien uw schuldenaar failliet gaat, blijft u als schuldeiser vaak in de kou staan indien u geen bevoorrechte schuldvordering heeft. U …

De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in het …

Via het zgn. “merkenpakket” wenst de Europese wetgever een harmonisatie en modernisatie door te voeren van het merkenrecht. Het merkenpakket bestaat …

De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding zal de vennootschap immers haar …

In het huidige Belgische systeem heeft een werknemer recht op 20 betaalde vakantiedagen (in een vijfdaagse werkweek) indien hij in het …

Blockchain is een hot item de dag van vandaag. Blockchain werd bekend als de technologie waarop de virtuele munt “Bitcoin” draait …

Op 30 maart 2018 werd de “Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale …

Een vrijwillige brandweerman die tijdens zijn thuiswachtdienst verplicht was om binnen acht minuten gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, …

Uw bouwonderneming wenst mee te werken aan een mooi project in Duitsland en wenst hiervoor gedurende een aantal maanden enkele werknemers …

Via een exoneratiebeding kan u uw aansprakelijkheid in een overeenkomst of in algemene voorwaarden beperken of zelfs uitsluiten. U dient daarbij …

U heeft de knoop doorgehakt en besluit een onderneming op te starten. Nu stelt zich natuurlijk de vraag: een onderneming starten… …

Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen hebben de kabinetten van minister De Block en minister Peeters een regeling uitgewerkt, …

Uw onderneming bevat een schat van informatie die te allen tijde dient te worden beschermd. Voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn onder meer …

Nadat er op 23 oktober 2017 een politiek akkoord werd bereikt inzake de detachering van werknemers waarin het fundamenteel principe wordt …

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België …

Tegenwoordig kan u zo goed als alle goederen simpelweg online kopen bij aanbieders zoals Bol.com, Coolblue, Zalando, Amazon & co. Een …

Een datalek: en nu?

16 januari 2018

U heeft als ondernemer reeds allerlei informatie vergaard omtrent de omgang met persoonsgegevens van klanten en het sensibiliseren hiervan bij uw …

Het Belgisch vennootschapsrecht is sterk verouderd. Het idee tot modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht circuleert dan ook reeds enkele jaren. In …

Out of the Box bijdrage in CityMagazine Maastricht omtrent internationaal doorgroeien.

Op 6 november 2017 werd een ontwerp van Programmawet ingediend waarin verschillende thema’s aan bod komen. In het kader van dit artikel …

Indien u uw diensten grensoverschrijdend wil aanbieden, mag u hiervoor uw eigen werknemers inzetten in het buitenland. Deze werknemers worden dan …

Nadat Kickstarter (het meest gekende crowdfundingplatform ter wereld) enkele jaren geleden haar intrede heeft gedaan in België, is het concept van …

Iedere onderneming dient de dag van vandaag aanwezig te zijn in de digitale wereld. Velen beschikken dan ook over een eigen …

U hebt als werkgever verschillende werknemers in dienst die geschikt zouden zijn voor een andere werkgever die met de handen in …

Heeft u werknemers aangeworven die ontslagen werden als gevolg van het faillissement van een onderneming in de periode van 1 februari …

Indien een Belgische onderneming wenst te ‘verhuizen’ naar het buitenland, dreigt de Belgische fiscus haar belastingaanspraak op de in België gegenereerde maar …

Mooie bijdrage in Chapeau Magazine omtrent de internationale toets van Peeters Euregio Law.

Om de rechten van deeltijdse werknemers te vrijwaren en mogelijke misbruiken te kunnen controleren, was er een strikt juridisch kader voorzien dat …

De proefperiode is mogelijk terug van weggeweest. Nadat de proefperiode in 2014 werd afgeschaft – met beperkte uitzonderingen voor studentenovereenkomsten, overeenkomsten inzake …

Studentenarbeid is het werk dat tegen betaling wordt verricht door studenten tijdens de schoolvakantie of doorheen het schooljaar. Deze studenten dienen de …

De GDPR (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) doet veel stof opwaaien. Hoewel er een massa aan informatie reeds omtrent het onderwerp is …

Een verwittigd man is er twee waard. Dat moet de wetgever gedacht hebben bij het opstellen van de regels die gelden …

Uit verkoopcijfers van afgelopen vakantieperiodes is duidelijk gebleken dat online shoppen nog steeds in de lift zit en er ieder jaar …

Een klassieke clausule in menig overeenkomst is het concurrentiebeding. Denk aan een licentie- of distributieovereenkomst, een overdracht van aandelen of ook …

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG oftewel General Data Protection Regulation, GDPR) voorziet in striktere regels omtrent de privacy. De Europese …

In tijden waarin zo goed als alles kan worden gereduceerd tot ‘data’, is het logisch dat deze data een belangrijke bron …

Een drone wordt omschreven als een onbemand luchtvaartuig met een maximum opstijgmassa van niet meer dan 150 kg, dat bestuurd wordt …

Blog overzicht | Peeters Euregio Law