Fiscale geschillen

De fiscale procedure kent verschillende fases, waarbij elke fase gepaard gaat met haar eigen termijnen en formaliteiten. U laat zich dan ook best van in het begin bijstaan zodat wij samen met u de beste aanpak kunnen bepalen en fiscaal onaangename verrassingen kunnen vermijden.

1. De aangifte

De fiscale procedure start met de aangifte. Om te beginnen is het dus van belang om te weten of u in België een aangifte moet indienen en zo ja, wat er specifiek moet aangegeven worden. Voor ondernemingen die internationaal actief zijn, loopt het hier immers al vaak mis aangezien buitenlandse ondernemingen er soms ten onrechte van uitgaan dat zij geen aangifte in België moeten indienen. Zo zien wij in de praktijk dat buitenlandse ondernemingen die in België bv. werken of diensten hebben verricht die geen aanleiding geven tot een vaste inrichting volgens het toepasselijke dubbelbelastingverdrag, vaak vergeten of niet op de hoogte zijn van het feit dat er in dat geval wel nog steeds sprake kan zijn van een zogenaamde “Belgische inrichting”, als gevolg waarvan er toch nog een nihil-aangifte dient te gebeuren in België.

2. Controle

Ondernemingen die internationaal actief zijn, komen steeds vaker in het vizier van de fiscus waardoor discussies ontstaan omtrent vaste inrichtingen, verrekenprijzen, personeel, btw, etc. De fiscus mag namelijk binnen bepaalde onderzoekstermijnen uw fiscale situatie controleren. Hiervoor beschikt de fiscus over verschillende onderzoeksbevoegdheden, waarbij zij in internationale context vooral gebruikmaakt van een vraag om inlichtingen gericht aan uw onderneming of uw Belgische klanten.

Indien uw onderneming in België een aangifte heeft ingediend of meende dat er geen aangifte diende te gebeuren, kan het dan ook voorkomen dat u plots overvallen wordt met zo’n vraag om inlichtingen van de Belgische fiscus. Om te vermijden dat u ten onrechte belasting of boetes betaalt in België, is het belangrijk dat u tijdig en goed geformuleerd antwoordt op deze vraag om inlichtingen. In veel gevallen kan het dossier in deze fase immers al in overleg met de fiscus opgelost worden.

3. Aanslag van ambtswege of wijziging van de aangifte

Indien de Belgische fiscus het niet eens is met uw standpunt en meent dat bepaalde inkomsten toch dienden aangegeven te worden in België, kan er een kennisgeving van aanslag van ambtswege (indien er geen aangifte is gebeurd) of een bericht van wijziging volgen waarmee de fiscus de aangifte wijzigt (indien er wel een aangifte is gebeurd). Hiertegen kan u zich vervolgens nog verzetten door u niet akkoord te verklaren.

4. Bezwaar

Blijft de Belgische fiscus bij haar standpunt, dan zal zij op basis van de gewijzigde gegevens de belasting bepalen en de aanslag vestigen. Hiertegen kan u vervolgens officieel bezwaar indienen. In deze fase heeft u recht op inzage in het administratief dossier en recht op een gesprek met de fiscus. Ook in deze fase behoort een minnelijke regeling nog steeds tot de mogelijke oplossingen.

5. Gerechtelijke procedure

Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan staat enkel nog de weg naar de rechtbank open. In de gerechtelijke procedure is het niet meer de fiscus zelf die oordeelt over de gegrondheid van uw opmerkingen, maar zal een neutrale rechter oordelen over uw zaak. De gerechtelijke procedure dient ingeleid te worden bij de Rechtbank van eerste aanleg. Kan uw onderneming of de fiscus zich niet vinden in de uitspraak van de Rechtbank van eerste aanleg, dan kan men nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis.

Wacht niet tot het te laat is en laat u van in het begin bijstaan. De fiscale procedure is immers een technische aangelegenheid die reeds begint bij de aangifte. Onze fiscale advocaten verdedigen u met kennis van zaken in geschillen over directe en indirecte belastingen en andere fiscaal gerelateerde zaken van zodra er een mogelijke betwisting bestaat. Veel fiscale geschillen kunnen immers reeds in de administratieve fase opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. Wij zullen steeds proberen een minnelijke oplossing te bereiken met de fiscus. Indien dit echter niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen wij uw zaak voor de rechtbank verdedigen.

Fiscale geschillen | Euregio Law & Tax