TAX

Ook met uw fiscale vragen bent u bij ons in goede handen. Het fiscaal recht hangt nauw samen met andere rechtstakken, zoals het vennootschaps-, ondernemings– en arbeidsrecht, en de fiscale gevolgen van bepaalde vennootschaps- of arbeidsrechtelijke keuzes spelen vaak een beslissende rol bij het maken van die keuzes.

Euregio Tax

Om u op fiscaal vlak nog beter te kunnen adviseren, heeft ons kantoor de voorbije jaren een team van ervaren fiscalisten en belastingadviseurs samengesteld onder leiding van fiscaal advocate Sofie Jacobs.

Ons tax team is gespecialiseerd in het geven van fiscaal en financieel advies, voornamelijk met betrekking tot grensoverschrijdende fiscaliteit, oprichting en structuur van dochtervennootschappen en bijkantoren voor buitenlandse ondernemingen, intracommunautaire btwsalary splits, transfer pricing, overnametransacties, etc. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij fiscale geschillen met de belastingdienst.

Door de bundeling van onze juridische en fiscale expertise kunnen wij Belgische en buitenlandse ondernemers volledig ontzorgen.

Fiscale overwegingen in uw vennootschap

Reeds bij de opstart van een onderneming dient u een keuze te maken met belangrijke fiscale gevolgen: gaat u uw onderneming uitbouwen in persoon of maakt u hiervoor gebruik van een vennootschap? Opteert u voor de eerste keuze, dan zullen uw inkomsten belast worden onder het regime van de personenbelasting. Opteert u daarentegen voor een vennootschap, dan worden uw inkomsten belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting.

Verder helpen wij u met het vinden van de meest fiscaalvriendelijke oplossing voor uw vennootschapsrechtelijke structuur (corporate structure) en met het uittekenen van uw transfer pricing beleid. Het vennootschapsrecht en het fiscaal recht zijn hierbij nauw met elkaar verweven.

Wenst u uw onderneming te fusioneren of te splitsen of een bedrijfstak in te brengen in een andere vennootschap, dan kunnen wij u bij dit proces begeleiden en ervoor zorgen dat u niet voor fiscale verrassingen komt te staan. Ook hier gaan het vennootschapsrecht en het fiscaal recht weer hand in hand, aangezien een fusie of overname slechts fiscaal neutraal kan plaatsvinden indien de regels van het vennootschapsrecht worden nageleefd.

Ook indien u betrokken bent bij een overdracht van onderneming – als koper of verkoper – dient u oog te hebben voor de fiscale gevolgen van die overdracht. Een aandelenoverdracht (share deal) kent immers een heel ander fiscaal regime dan een overdracht van het onderliggend actief (asset deal).

Door onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij bovendien te allen tijde onze accountancy partners inschakelen. Bij fusies, overnames en andere herstructureringen is het bv. belangrijk dat er een correcte waardering van de onderneming(en) gebeurt en stelt zich ook de vraag op welke wijze deze transactie gefinancierd kan worden. Hiervoor werken wij nauw samen met een vaste accountant om tot een snelle en klantgerichte oplossing te komen.

Fiscaliteit rond intellectuele rechten

Ons kantoor heeft een boontje voor innovatieve ondernemingen. Wij helpen u niet alleen met de bescherming van uw creaties, maar zorgen er ook voor dat de inkomsten uit uw creaties een fiscaal optimale behandeling genieten. Inkomsten uit intellectuele rechten genieten namelijk van een zeer voordelig fiscaal regime. Hoewel deze fiscale gunstmaatregelen bestaan, zien veel ondernemers ze over het hoofd, waardoor zij toch de volle pot betalen.

Indien u bv. als natuurlijke persoon een creatie wenst te commercialiseren via een vennootschap of indien u als freelancer werkt voor verschillende opdrachtgevers, kan u genieten van een verlaagd tarief van 15% op de inkomsten uit de overdracht van of licentie op auteursrechten. Daar komt nog bovenop dat de inkomsten uit auteursrechten zeer ruim geïnterpreteerd worden. Dit heeft tot gevolg dat niet enkel de klassieke auteursrechten (romans, schilderijen, etc.), maar ook wetenschappelijke bijdragen, interviews, computersoftware, ontwerpen van architecten, etc. binnen het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime vallen.

Ook als werkgever loont het overigens de moeite om dit gunstregime eens onder de loep te nemen. U kan er immers voor opteren om uw creatieve werknemer deels in royalties uit te betalen, waardoor de werknemer een belastingvoordeel geniet en de loonkost voor de onderneming daalt. Zie voor meer informatie ons artikel Een verborgen parel: het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.

Indien uw vennootschap eigenaar is van een intellectueel eigendomsrecht (bv. auteursrecht, octrooirecht, kwekersrecht), kunnen de inkomsten afkomstig van het intellectueel recht onder bepaalde voorwaarden genieten van de aftrek voor innovatie-inkomsten, waardoor u maximaal 85% van de inkomsten verkregen uit innovatie in aftrek kan brengen. Dit heeft tot gevolg dat enkel de resterende 15% onderworpen wordt aan vennootschapsbelasting.

Als creatieve ondernemer is het dan ook zinvol om eens stil te staan bij de kwalificatie van uw inkomsten. Wij kunnen ervoor zorgen dat de overeenkomst met uw vennootschap, uw arbeidsovereenkomsten en verkoopovereenkomsten op punt staan zodat u en uw vennootschap deze fiscale voordelen optimaal kunnen benutten. 

Euregionaal of internationaal ondernemen? Wij adviseren u over de internationale fiscaliteit.

Ook met internationale fusies, splitsingen en overnames kan u bij ons terecht. Daarnaast hebben wij eveneens ervaring met grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, waarbij u o.a. rekening moet houden met de exit-heffing (zie ons artikel Maatschappelijke zetel verplaatsen naar het buitenland? Eerst (gespreid) betalen!).

Is uw onderneming in verschillende landen actief, dan bestaat het risico dat verschillende landen zich heffingsbevoegd verklaren voor dezelfde inkomsten. Een belangrijk voorbeeld uit de praktijk betreft de vraag naar de aanwezigheid van een vaste inrichting in het buitenland of in België. Indien uw Belgische vennootschap bv. werknemers tewerkstelt in Duitsland, een bouwproject opstart in Nederland of een magazijn koopt in Frankrijk, bestaat het risico dat deze landen oordelen dat er sprake is van een vaste inrichting. Dit heeft tot gevolg dat de buitenlandse belastingdienst de inkomsten van deze vaste inrichting zal belasten, terwijl de Belgische fiscus hetzelfde zal proberen te doen. Dit zou tot gevolg hebben dat u dubbele belasting zou moeten betalen en dit dient uiteraard vermeden te worden. Wij kunnen u adviseren omtrent de heffingsbevoegdheid van de verschillende landen en zorgen ervoor dat dubbele belasting vermeden wordt. Indien nodig kunnen wij bovendien een bezwaarprocedure opstarten en u bijstand verlenen bij een gerechtelijke procedure.

Verder kan een detachering of grensoverschrijdende tewerkstelling belangrijke fiscale implicaties hebben voor de betrokken werknemers. Er kunnen hierbij nl. situaties ontstaan waarbij de werknemers in verschillende landen belastingen moeten betalen. Er is dan sprake van een salary split, die administratief weliswaar lastig, maar fiscaal wel interessant kan zijn. Wij helpen u met het administratieve luik, zodat u en uw internationale werknemers kunnen genieten van de fiscaalvriendelijke behandeling van het loon.

De btw kan in grensoverschrijdende situaties ook tot discussies leiden. Voor grensoverschrijdende transacties gelden namelijk specifieke regels inzake btw. Voor de meerderheid van de transacties tot verkoop van goederen en diensten aan ondernemingen geldt bv. een verleggingsregel, zodat u geen btw dient aan te rekenen op uw factuur. Op deze regel bestaan echter uitzonderingen. Bij een levering aan een eindverbruiker, dient u dan weer na te gaan welk tarief van welk land van toepassing is. Bent u van plan om over de grenzen heen te ondernemen, dan kan u zich best op voorhand informeren over het toepasselijk btw-regime.

Fiscaliteit (Tax) | Euregio Law